אמות מידה לשירות במועצה אזורית שפיר

רקע

בהתאם לסעיף 330 כג' לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151) , התשפ"ב – 2022 ,  בדבר קביעת אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב, והאיכות של השירותים שעל חברת גביה לספק לרשות, לתושביה ולחייבים אחרים בתחום המועצה אזורית שפיר.

 

תחום

מועדי תפעול

רמת השירות המוצעת

מרכז קבלת קהל

מרכז שפירא ,

מחלקת הגבייה תפעל בימים : א', ב', ג' ,ד, ה',

בשעות  08:30-15:30

פקס: 15388508950

* על אף האמור לעיל, שעות קבלת הקהל יצומצמו בתקופת חגי ישראל ו/או מצבי חירום המונעים פתיחת מרכז קבלת הקהל.

מענה ל 100% מהפניות המחלקה.

 

מענה  טלפוני

מענה הטלפוני יפעל בימים :א', ג', ד, ה

בשעות : 08:30-12:30

יום ב'- 12:30-15:30

מענה ל 95% לפחות מהפניות למוקד הטלפוני.

זמן המתנה ממוצע הינו – 95% מהפניות יענו עד 10 דקות בממוצע.

אתר אינטרנט

24 שעות ביממה

מענה ל 100% מהפניות המחלקה.

 

דוא"ל

l[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

מענה ל 95% מהפניות המחלקה

 

 

 

הוראות נוספות:

שפות מתן השירות

המידע שיועבר לאתר, קבלת קהל ומוקד טלפוני יהיו זמינים בשפה העברית .

 

 

נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות

  1. המידע שיועבר לאתר, קבלת קהל ומענה טלפוני יהיו מונגשים לאנשים עם מוגבלות, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

 

חובת תיעוד פעולות ומענה לפניות

חברת הגבייה תתעד במערכת הגבייה כל פנייה שקיבלה מתושב, לרבות פנייה בעל פה, וכל פנייה בכתב שלה לתושב. כל פנייה ותשובה תועבר לידיעת גזברית ויועמ"ש המועצה. יתבצע מעקב לרבות תזכורות ליועמ"ש וגזברית לגבי מענה לפניות מסוג השגה עפ"י חוק.

 

דיווחים לרשות על פעולותיה

(א)  חברת הגבייה תעביר לרשות דו"ח שנתי אחת לשנה ולא יאוחר 28.2.23, בדבר פעולות הגבייה שבוצעו על ידה ושיעורי הגבייה הנובעים מהם; וכן כל מידע נוסף שיידרש ע"י המועצה.

(ב)  חברת הגבייה תעביר מידע כנדרש ע"י הרשות ככל שיידרש גם במסגרת תקופה קצרה יותר.

 

 

דרכי התקשרות

 

תחום

דרכי התקשרות

מרכז קבלת קהל

כתובת מחלקה : מרכז שפירא

מענה  טלפוני

מס' טלפון במחלקה :  08-6561002/3/4/5

כתובת מייל  

[email protected], [email protected], [email protected]

[email protected]

הגשת תלונה נגד חברת הגבייה   

[email protected]