בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים סעיפים 8 ב' ג' נקבע בין השאר :

  1. רשות הרישוי לא תיתן רישיון,היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שרות ציבורי,אלא אם קוימו בעסק הוראות הנגישות .
  2. מבקש הרישיון,היתר זמני או היתר מזורז לפי העניין,ימציא לידי רשות הרישוי חוות דעת של מורשה נגישות השירות וחוות דעת של מורשה נגישות מבנים תעשיות וסביבה שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות .
  3. רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון על סמך חוות הדעת כאמור .
  4. קיימת אפשרות כמפורט בסעיף 8 ב' לחוק, כי לגבי סוגי עסקים מסוימים תינתן רק חוות דעת אחת או תצהיר,פירוט ניתן לראות בחוק .
  5. בנוסף לאמור לעיל,מבקש רישיון רשאי לבקש מרשות הרישוי שבדיקת קיומן של הוראות הנגישות תעשה על סמך חוות דעת של מורשה נגישות של או מטעם רשות הרישוי .
  6. לבדיקה כאמור יש לשלם אגרה בשיעור שנקבע בתקנות.
  7. נכון למועד כתיבת מדריך זה עדיין לא פורסמו התקנות.