ועדת הנחות מוסמכת לתת הנחה למחזיק בנכס הנכלל בהגדרה כ"נזקק". לעניין זה "נזקק" הוא מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות - גבוהות במיוחד - בשל אחת מאלה:

  • טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.