בהתאם לחוק לימוד חובה  תיקון מס ' 32 התשע"ג -2013  שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08.07.2013 רישום תלמידים יעשה ע"פ השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך,

תלמידים שאינם ברי רישום לא ניתן יהיה לבצע רישום (גם אם מדובר בפער של יום אחד).

רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם ברי רישום.

​גילאי 5: כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2017 -  ב' בטבת התשע"ז – 31 בדצמבר 2017
גילאי 4:​ ג' בטבת התשע"ז – 1 בינואר 2018 - י"ג בטבת התשע"ח- 31 בדצמבר 2018​
גילאי 3:​ י"ד בטבת התשע"ח- 1 בינואר 2019 - כ"ג בטבת התשע"ט  - 31 בדצמבר 2019