שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו. סכום האגרה מפורסם ברשומות, ואין למועצה שיקול דעת בקביעת סכומו. ראוי לציין כי בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.