• לדאוג למוכנותה וכוננותה של הרשות המקומית למתן מענה בתחום אחריותה ואירועי חירום שיתרחשו בשטח שיפוטה בזמן רגיעה ובשעת חירום
  • לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע, ליזום פרסום מידע לציבור בתיאום עם משטרת ישראל
  • לטפל באוכלוסייה במצוקה, לטפל בתשתיות שניזוקו
  • גיבוש דרישות סיוע מצה"ל וגורמי מל"ח מחוזיים בשעת חירום

ראש המועצה הינו יושב ראש הועדה, ועדה זו מונחת ע"י רמ"ט ועדה המל"ח המחוזית , ביצוע הנחיה מקצועית בתחומי החירום,
ביצוע תרגילים בתרחישי החירום השונים וביצוע ביקורות תקופתיות ועוד.