• פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית לגיבוש תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מדיניות המבוססים על פרמטרים שונים כגון: הערכות מצב, סקרים ומחקרים, הגדרת מטרות הארגון ויעדי הביצוע, הגדרת מדדי תפוקה ועוד.
  • ניהול מערך תוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של המשרד ויחידותיו.
  • ניהול מערך הידע, המידע והנתונים של המשרד על ידי איסופו, שמירתו, עדכונו ויצירת תרבות ארגונית משתפת.
  • הובלה, הנעה וסינכרון ממשקי פעולה ברמה פנים משרדית ובין משרדית.
  • הובלת צוותי חשיבה מקצועיים לשם שיתוף הציבור ובעלי העניין השונים בעיצוב המדיניות, בנושאי מדיניות שונים.
  • גיבוש וכתיבה של תכניות המועצה לטווח ארוך.
  • ניהול ומעקב אחר יישום החלטות הרשות וביצוען.