1. מבקש ההנחה רשום בספרי המועצה כמחזיק בנכס.
  2. כתובת המגורים שרשומה בתעודת זהות של מבקש ההנחה, הינה באחד מיישובי המועצה.
  3. התושב יהיה זכאי להנחה עבור נכס אחד בלבד.
  4. דיון בבקשה להנחה יתקיים לאחר הצגת כל המסמכים הדרושים.
  5. עבור הנחת ועדה - מבקש ההנחה יידרש לחתום על תצהיר ויתור סודיות עבורו ועבור בת זוגו.