חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

תנאים מוקדמים – אלו תנאים אשר ניתנו על ידי רשות הרישוי או "נותני אשור" , אשר חובה לקיימם טרם קבלת רישיון עסק .

תנאים ברישיון - תנאים אשר ניתנו במסגרת קבלת רישיון עסק או היתר זמני, ויש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

תנאים נוספים ברישיון –אלו תנאים אשר התווספו לרישיון עסק  מטעם רשות הרישוי או "נותן אשור" לאחר שהוצא רישיון לעסק.