על פי חוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון יש לצרף תכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך". בעל מקצוע מוסמך: מהנדס בניין אזרחי רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכלי או הנדסאי אדריכלות הרשומים כחוק.התוכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בחמישה עותקים.

החל מ-1.4.2021 יידרשו 3 עותקים, אלא אם רשות הרישוי תמצא לנכון לדרוש עותקים נוספים.

בתכניות יוגשו הדברים האלה:

תרשים סביבה – תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה 1:2500.

מפה מצבית – מפה שמתארת את המגרש שהעסק נמצא בו על כל מתקניו. מפה בקנה מידה 1:250.

תכנית העסק – תכנית תנוחה של העסק בקנה מידה של 1:100 ובה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט, המערכות שונות של העסק ומתקנים הפנים שלו.

חתכים:התכנית תכלול שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה בקנה מידה 1:100.החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל

יידרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות ואליה יצורף נספח בטיחות באשר לסידורי הבטיחות.

הערות מיוחדות

בתוכניות של אולמות שמחה, מסעדות, בתי אוכל למיניהם יהיה תיאור של המטבח והתכנון המפורט שלו בקנה מידה 1:50.

תכניות לעסקי מזון תעביר מחלקת רישוי  עסקים לאישור מוקדם של משרד הבריאות. אטליזים חייבים אישור ווטרינר המועצה.

מפעל העוסק בחומרים מסוכנים

יידרש על פי הצורך והעניין,להכין ולהגיש לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה.

חשוב מאד

בעלי עסק- זכרו שאתם חותמים על תכניות העסק והבקשה לרישיון.

בדקו היטב כי התכנון של העסק בידי "בעל המקצוע המוסמך" טוב בעיניכם וניתן לביצוע.

דרשו מהמהנדס שיסביר כל שינוי וכל דבר המחייב בנייה והשקעה בעסק על פי התכנית.