תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומוסדר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנות רישוי עסקים.

קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא ערובה להצלחה ולהגעה לסוף הדרך- לרישיון העסק.

תהליך העבודה של הרשות המקומית בטיפול בבקשה לרישיון עסק יעשה כדלקמן:

תהליך עבודה