כל העברה של בעלות בעסק או של ניהול העסק לאדם אחר או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון,תוספת של שותף בעסק, או פרישה של שותף ממנו,העברת הבעלות לאחר הכנסת מנהל קבוע לעסק, שינוי שם החברה אצל רשם החברות,מכירת הזכויות לחברה אחרת .

כל אלה מחייבים הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק .

סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק למחלקת רישוי עסקים .

היה בעסק שינוי בעלות יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנות,אם יצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק ויצהיר (כמפורט בתקנות) כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם,מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים הנלווים אליו,לרבות בסוג העסק,במבניו,בשטחו ובמיקומו וכי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

בעקבות הגשת בקשה לשינוי בעלות, רשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני לתקופה של 90 יום מיום השינוי,או היתר זמני לשנה בכפוף וכמפורט בצו רישוי עסקים (מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים).

במקרה של פטירת בעל העסק והעברתו כדין לידי בן/בת זוג ,הוריו או צאצאיו של הנפטר יראו את תוקף הרישיון הקודם כנמשך עד היום שבו היה פג תקפו אלמלא נפטר בעל העסק או בתום שנה מיום הפטירה לפי המוקדם ובלבד שניתנה לרשות הרישוי הודעה על הפטירה בתוך 45 יום מיום הפטירה .

כמו-כן, חובה לדווח על כל  תוספת או צמצום בשטח העסק,במהות העסק .

תשומת ליבכם כי החל מ-1.4.2021יכנסו לתוקף תיקון בתקנות לעניין זה.יש לפנות לקבלת עדכונים למחלקת רישוי עסקים .

רישיון שלא חודש עקב אי סיום הליכי הרישוי,רשאית רשות הרישוי (כמפורט בחוק) לתת לעסק היתר זמני לתקופה או לתקופות שהיא תקבע , בתנאי שסך התקופות לא יעלה על שנה אחת,זאת כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שהחליטה החלטה אחרת בנוגע להארכת תוקף הרישיון.