שילוט בעסקים טעון רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר תשלום אגרה,כמפורט בחוק עזר לשפיר (מודעות ושלטים),תשט"ו-1955

השלט חייב להיות בשפה העברית.אם השלט כתוב גם בשפה אחרת ,השפה העברית תהיה לא פחות ממחצית שטח השלט. 

להגשת בקשה לשילוט ולקבלת הנחיות מפורטות,יש לפנות למחלקת רישוי עסקים.