אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף,למשל,אירועים בפארקים,באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת.

אירוע המוני  מעל 500 אנשים חייב ברישיון עסק,אך הליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל,שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגבר.באירוע מתחת ל-500 אנשים יש לעמוד בכל  דרישות הוראות הבטיחות כבאות, משטרה,איכות סביבה, בטחון ועוד ועל פי כל דין.יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור הנדרש

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש במחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני האירוע.

לבקשה יש לצרף תכנית עסק,חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך,בצירוף תכנית בטיחות,ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים (עד הסדרת הרישום יוכל כל מהנדס אזרחי שהוא בעל הכשרה מתאימה,לחתום על תכניות בטיחות).

התוכניות יועברו לאישור מהנדס המועצה,למשטרת ישראל וכן לשירותי כבאות והצלה .

במקרים בהם יפעל יריד מזון באירוע ,יועברו תכניות עסק בצירוף טבלת דוכני מזון ואשורים נלווים להפעלתם לבדיקה ואישור משרד הבריאות,יועץ בטיחות מזון מטעם מנהל האירוע יפעל ישירות מול משרד הבריאות למילוי דרישות עד להשגת אשור .

לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שבו יפורטו כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר.

נגישות- עמידה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והנחיות /דרישות הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

מיד עם הגשת הבקשה וקליטתה במחלקת רישוי עסקים,יפעל מנהל האירוע אל מול "נותני אשור" כמפורט לעיל, לקבלת דרישות מקצועיות אשר עליו למלא וכן תיאום מועדי בקורת .

מהנדס הבטיחות יידרש בזמן הביקורת שלו באתר להכין דוח שיוגש בחתימת ידו ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח.

ביום האירוע,יתקיים סיור לקבלת אישורים סופיים של שירותי כבאות והצלה, אישור נגישות, אישור משטרה לפתיחת האירוע .

עם קבלת כל האישורים,יונפק רישיון עסק,בהתאם לבקשה .

טופס רישיון עסק יהא חתום על ידי מנהל האירוע /היזם,העתק ממנו יועבר למשטרת ישראל וכן ל"נותן אישור" כפי שיידרש.