חובת הרישום חלה על כל הילדים!

גילאי רישום

בהתאם לחוק לימוד חובה  תיקון מס ' 32 התשע"ג -2013  שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08.07.2013 רישום תלמידים יעשה ע"פ השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך,
תלמידים שאינם ברי רישום לא ניתן יהיה לבצע רישום (גם אם מדובר בפער של יום אחד).

חייבי הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"ה הם הילדים שנולדו בין
התאריכים:
י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018
כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018

רישום לא יעשה במהלך שנה"ל לתלמידים שאינם ברי רישום.