על פי חוק עזר לשפיר (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשע"ב-2012,לעיסוק ברוכלות ברחבי המועצה נידרש רישיון עסק.

תוקפו של הרישיון הוא עד המועד שנקבע בו.

בקשה לרישיון תוגש במחלקת רישוי עסקים.

המועצה רשאית ליתן רישיון,להתנותו או לבטלו וכן רשאית לקבוע ברישיון תנאים,להוסיף עליהם,לגרוע מהם,לשנותם או לבטלם ועוד כמפורט בחוק העזר.

בעד מתן הרישיון תשולם למועצה אגרה כנקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א-2000.

לרוכלות ניידת או נייחת ברחבי המועצה יש להגיש בקשה לרישיון עסק.