צו רישוי עסקים:

חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי.

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013 נכללו כל פריטי הרישוי והוא מוסיף להתעדכן מעת לעת  מטעם שר הפנים. עדכון אחרון לצו  (למועד הכנת מדריך זה), בוצע באוגוסט 2020.
בצו כאמור מופיעים עסקים שפעילותם עלולה לגרום מטרדים אשר חוק רישוי עסקים נועד למנוע.

העסקים הכלולים בצו מחולקים לעשר קבוצות:

  • קבוצה 1-  בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
  • קבוצה 2 - דלק ואנרגיה
  • קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים
  • קבוצה 4 - מזון
  • קבוצה 5 - מים ופסולת
  • קבוצה 6 - מסחר ושונות
  • קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט
  • קבוצה 8 - רכב ותחבורה
  • קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה
  • קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים