בעת קבלת סירוב מ"נותני אישור",תישלח הודעה בכתב לבעל העסק בדבר הסירוב.

 ככל שלא יושלמו דרישות ולא יתקבל אישור,לא יהא מנוס מלפעול בהליכי אכיפה כמתחייב מחוק רישוי עסקים, לרבות הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון .