רשות הרישוי רשאית להוציא היתר זמני או רישיון עסק כאשר מסתיים תהליך הרישוי.

היתר זמני

היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ועוד שנה (בהתאם לתיקון 34 לחוק), בהיתר כאמור יקבעו תנאים של רשות הרישוי ו/או "נותני אשור" בהתאם לתקנות,אשר עם השלמתם יונפק רישיון עסק קבוע ע"פ מועד קצוב בחוק .

רישיון לצמיתות

רישיון שניתן  לחלק מסוגי העסקים לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי,יהיה בתוקף כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת הדברים שאושרו בו.

התקופה "לצמיתות" השתנתה במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים ונקבעה ל-15 שנים,כמפורט בחוק.יש לבדוק מול מחלקת רישוי  עסקים.

רישיון תקופתי

רישיון שיינתן לתקופה של 1, 3 ,5, 10 ,15 שנים בהתאם לצו רישוי עסקים (בהתאם לתיקון 34 לחוק)

רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה בו.

רישיון זמני

רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא יותר משנה.(כמפורט בצו).

רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו ולפעילות לתקופה מוגבלת.

תוקפם של הרישיונות נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000 והוא משתנה מעת לעת.

יש לבדוק בתיקונים לחוק.