1. הכנסות מכל מקור שהוא עבור חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנה הקודמת לשנת הנוכחית (ניתן להמציא טופס 106 במקום תלושי שכר).
  2. תדפיסי בנק מכל בנק בו מתנהל חשבון על שם מגיש הבקשה.
  3. טופס שומה אחרון לעצמאיים.
  4. במידה ואין הכנסות יש להעביר אישור מביטוח לאומי: מבוטחייך ומעסיקייך, אישור מעמד לא עובד ואי קבלת גמלה.
  5. צילום תעודת זהות וספח מעודכן של המבקש ושל הילדים מעל גיל 18 המתגוררים עמו.
  6. קבלות ואישורים עבור הוצאות חריגות.
  7. מכתב לועדה.

הכנסה - הינה הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא, לרבות קצבאות, שכר דירה, רנטה, תשלומים מחו"ל וכיוצ"ב.