1
קריטריונים
2
פרטים אישיים:
בהתאם למדיניות המועצה ומרכז צעירים לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, תעניק המועצה האזורית שפיר מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה, לשנת הלימודים תשפ"ד:

מועצה אזורית שפיר רואה חשיבות רבה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות רבות בתחומי הספורט, כחלק מהמעטפת בחרה המועצה להעניק מלגה עד 3,000 ש''ח מתוך הוקרה על הישגיהם של ספורטאי המועצה בענפי הספורט האישיים וזאת לאור המאמץ הרב הכרוך בדרך הספורטיבית שהם משקיעים בה על מנת להגיע להישגים אלו.

 

קריטריונים נדרשים:
בסמכות הוועדה להעניק מלגת השתתפות נוספת שנתית, לנסיעות לתחרויות בחו''ל של עד 2,000 ש''ח עבור הוצאות כלכליות להשתתפות באליפות אירופה/עולם כנהוג בהוצאות משלחות לחו''ל.

תנאי סף לזכאות למלגה: 
- המגיש הינו תושב מועצה אזורית שפיר שנתיים לפחות.
- למגיש או להוריו לא רשומים חובות ארנונה ומים במועצה.
- המגיש מתחרה בענף ספורט אשר פועל במסגרת התאחדות או איגוד,הענף מוכר ומאושר ע"י משרד התרבות והספורט.
- תינתן עדיפות לספורטאי הישג בענפים אולימפיים.
- תינתן עדיפות לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים.
- תינתן עדיפות למתחייבים להעביר פעילויות קהילתיות )הפעלה,
הרצאה וכד'(.
- הספורטאי משתתף לפחות בתחרות בין לאומית אחת באותה השנה והשתתף כבר לפחות בתחרות בין לאומית אחת בשנתיים האחרונות.

  • הדיון יערך בפני "וועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" אשר תבחן את העמידה בקריטריונים ותמליץ בפני מליאת המועצה על הזכאים למלגות וגובה המלגה. הרכב
  • הוועדה: מנהלת המתנ"ס , מנהל מחלקת הספורט וחבר ההנהלה מאיר מלכה.
  • מי שאושרה בקשתו/ה למלגה, מתבקש/ת להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאות ובמועד שייקבע על ידי המועצה
  • במידה ויהיה ריבוי זכאים תשקול הועדה את החלוקה בניהם.

אופן ההגשה:

ההרשמה למלגות מועצה ומרכז צעירים בשיתוף מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"ד תפתח בתאריך 07.09.2023  ותסתיים בתאריך  21.09.2023.
 לא יתקבלו בקשות לאחר המועד הנ"ל.

** מובהר במפורש כי אין כפל מלגות!

 ** מספר המלגות מוגבל!

** יבחנו אך ורק בקשות אשר הוגשו בצירוף כל האישורים הנדרשים. 

 

המועמד מצהיר:

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:

  • אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.
  • יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.
  • במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.

 


Browser not supported

פרטים אישיים:לימודים:מוכר מל"ג/ מה"ט (חובה) שדה חובה|