בטרם נרכש הנכס והחל תהליך הקמתו של העסק, מומלץ לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש.אם העסק טעון רישיון עסק,יינתנו הנחיות בהתאם.

 בהנחיות להגשת בקשה לרישיון יינתן בין השאר המידע הבא :

  • טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לרישיון ושובר תשלום בעבור אגרת בקשה לרישיון.
  • הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
  • תהליך הרישוי הצפוי וגופי הרישוי שאישורם נדרש לקבלת הרישיון.
  • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה לעסק חדש או פטור מתכנית חדשה אם הועברה הבעלות וקיימת  המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים או שינויים במהות העסק.
  • חוקים ותקנות רלוונטיים שיידרש בעל העסק למלא.
  • צווי סגירה ככל שניתנו לעסק הקודם ומגבלות אכיפה נוספות.תלונות שכנים ורשויות נגד העסק שפעל במקום.
  • הפניה למהנדס תברואה בכל הדרוש לבניית תכנית העסק והכנת התכניות ההנדסיות הדרושות לעסק

   למידע אמין ומדויק יש למסור למחלקת רישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש,פרטי העסק הקודם שנוהל בנכס ורצוי גם את מספר חשבון הארנונה של העסק הקודם