על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 כל עסק הטעון רישוי כמפורט בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון עסק לפתיחתו.

רישיון לניהול עסק הוא מסמך, הניתן מאת רשות הרישוי במועצה, לבעלים של העסק. רישיון עסק כאמור, מתיר את פתיחתו וניהולו של העסק בכפוף לתקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים וכן קיום חוקי עזר של המועצה.

הרישיון ניתן לבעלי העסק, המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעל העסק ובעלי הנכס).

את רשימת העיסוקים החייבים ברישיון עסק אפשר לבדוק במחלקת רישוי עסקים. אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק, עליך לפנות בכתב למחלקת רישוי עסקים ולפרט אופי הפעילות בעסק, גודל העסק, כמות העובדים בעסק.

עם קבלת פנייה כאמור ובכפוף לביצוע ביקורת מטעם מחלקת רישוי עסקים, ניתן יהיה לקבל התייחסות מפורטת בכתב, באם לעסק נדרש רישיון עסק אם לאו, בהתאם לצו רישוי עסקים.  

תהליך קבלת רישיון לניהול עסק הינו תהליך מורכב וממושך, מאחר והוא כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות.

בנסיבות אלה,מומלץ להגיש בקשה לרישיון עסק במועד מוקדם ככל הניתן וזאת במטרה להגביר הסיכויים לקבלת רישיון עסק בסמוך למועד פתיחת העסק.