1. בגנים בהם ילדים בני 3-4 בשנת הלימודים הראשונה שלהם, יתקיימו הלימודים כדלהלן:
 • ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 08:00-10:00
 • ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 08:00-11:00
 • מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.
 1. על פי הנאמר בסעיף 1, ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד השעה 14:00. הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת.

 2. בגני יוח"א יסתיימו הלימודים ביום הראשון והשני בשעה 14:00, מהיום השלישי כסדרם.

  שחרור מוקדם של הילדים

  הורים שסבורים כי ילדם מתקשה להסתגל לשעות הפעילות, יוכלו להוציא את ילדם מהגן בשעה 13:30, במטרה לאפשר להם הדרגתיות בתקופת ההסתגלות.

  הוראה זו תכלול גם את הילדים הלומדים בגני יוח"א ואת הילדים היוצאים לצהרונים ( למשך כל שנת הלימודים) בקשות ליציאה מוקדמת בשעה 13:30, יועברו למפקחת על גני הילדים באמצעות הגננת.

  במקרים חריגים משעה זו (כמפורט בחוזה מנכ"ל), תופנה הבקשה למנהל המחוז או מי מטעמו. במקרים אלו תוגש בקשה למפקחת באמצעות הגננת, על ההורים לכתוב מכתב מנומק לבקשה.