לכבוד,
מחלקת גביה
מועצה אזורית שפיר
 
 
הנדון : כתב ויתור סודיות 
 
 

1.  מצהיר בזאת כי ידוע לי שבקשתי להנחה בארנונה עשויה להידרש לחוות דעת חוקר   
     ו/או להצגת מסמכים ו/או מידע נוסף, ככל שיידרש ע"י מחלקת הגביה ו/או בא כוחה 
     לצורך בחינת הבקשה ולאימות הנתונים.
 
2.  לפיכך, אני מוותר/ת בזאת על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי ומקורות הכנסתי  
     המצויים בידי כל גורם.
 
3.  אני מסכים/ה ונותן/ת בזאת רשות לכל אדם או גוף, פרטי או ציבורי, למסור לגובה
     הארנונה או מיופה כוחו, כל מסמך הדרוש לצורך בחינת הבקשה ולאימות הנתונים.


 
Browser not supported