תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים והוא יירשם בטופס הרישיון.

כשלושה חודשים לפני שיפוג תוקף הרישיון,תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל "נותני האישור" בהתאם לצו רישוי עסקים ותבקש חוות דעתם בדבר חידוש רישיון עסק.  

כל אחד מ"נותני אישור" יפנה לעסק,תיערך בקורת מקצועית,דו"ח בקורת כאמור יימסר לבעל העסק,תוך מתן הנחיות לביצוע דרישות /תיקון ליקויים.

על בעל העסק למלא לאלתר דרישות ולהודיע על כך בכתב למחלקת רישוי עסקים / לעורך הביקורת וזאת על מנת שניתן יהיה לקדם חידוש אישור למתן רישיון עסק במועד מוקדם ככל הניתן ובכך לאפשר פעילות העסק ברישיון עסק באופן רציף .

לעסק שלא יבצע את דרישות "נותני אישור", תישלח הודעת סירוב לחידוש רישיון.בהיעדר הסדרה,יינקטו הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון כמתחייב מחוק רישוי עסקים .

עם קבלת כל האשורים,תשולם אגרה בגין חידוש רישיון עסק, בעל העסק יוזמן למחלקת רישוי עסקים לקבלת רישיון עסק.