חוק רישוי עסקים שחוקקה הכנסת בשנת תשכ"ח- 1968, הוא אחד החוקים החשובים להסדרת פעילות העסקים. בחוק 7 מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח את השגתן:

"איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים" - על קיום מטרה זו אחראים המשרד להגנת הסביבה, מחלקת איכות הסביבה במועצה או איגוד ערים לאיכות הסביבה בנפת אשקלון.  

"מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות" - על השגת מטרה זו אחראית משטרת ישראל.

"בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו"- משמעותו בטיחות עובדים במקומות עבודה - על השגת מטרה זאת אחראי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

"מניעת סכנות ומחלות של בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או תרופות" - על השגת מטרה זאת אחראי משרד החקלאות לרבות באמצעות ווטרינר המועצה.

"בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים"- על השגת מטרה זו מופקד משרד בריאות וכן מחלקת רישוי עסקים באמצעות תברואן המועצה -ביצוע ביקורות תברואיות בעסק.

"קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה"- על השגת מטרה זאת אחראית מחלקת הנדסה.

"קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות "- על השגת מטרה זאת אחראית נציבות כבאות והצלה ארצית.