פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה:

פרטי מגיש הבקשה:

זיקה לנכס: (חובה) שדה חובה

 

סוג מד המים: (חובה) שדה חובה

הנזילה תוקנה על ידי:

אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי בנכס שפרטיו מופיעים לעיל ארעה נזילה, וכי עם גילויה היא תוקנה במלואה. לפיכך, הנני מבקש לבדוק את זכאותי לזיכוי יחסי בגין תיקון הנזילה וזאת בהתאם לכללי המים

Browser not supported