ביום 25 לפברואר 1993 פורסמו לראשונה בקובץ תקנות 5503. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה). התשנ"ג - 1993 (להלן התקנות הותקנו על ידי שר הפנים בתוקף סכמות לפי סעיף 12 (ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובאו במקום סעיף 280 לפקודת העיריות. מטרת התקנות היא להסדיר את נושא מתן ההנחות בארנונה לקבוצות אוכלוסייה שונות ולקבוע את שיעור ההנחה המרבי שרשות רשאית להעניק בכל שנה. שר הפנים משתמש בסמכותו ומעדכן את התקנות בהתאם למדיניות הממשלתית.