הנחה זו מחושבת על פי ממוצע ההכנסות מכל מקור שהוא לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנה הקודמת לשנה הנוכחית.
בחישוב הכנסה לצורך בחינת זכאות להנחה עפ"י מבחן הכנסה לא יכללו קצבאות ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.
טבלת ההכנסות מפרטת את ההכנסה החודשית הממוצעת לפי מספר הנפשות.