בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקה  ושימוש ברעלים וחומרים מסוכנים ( כמוגדר בחוק),חייבים גם בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה.ההיתר ניתן לתקופה מוגבלת בהתאם לסוג עסק ויש לחדשו במועד.