במידה והשימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את תכנית המתאר החלה על האזור (תב"ע),יידרש בעל העסק לקבל מאת הוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה.

לדוגמא: הפיכת דירת מגורים או חלק ממנה לשימוש פעילות עסקית,ניהול עסק לייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה המיועד לתעשייה לפעילות מסחרית וכד'.

הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל הנכס/בעל העסק ויטופל ישירות מול הוועדה המקומית .

עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.