ככלל,לא תותר פעילות בשעות לילה ובימי מנוחה,אלא אם כן, ניתן היתר בהתאם לחוק עזר של המועצה באזורים המיועדים למסחר ובילוי המרוחקים מאזור מגורים.