על פי חוק עזר לשפיר (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשע"ב-2012,להצבת שולחנות וכסאות ברשות הרבים נדרש היתר ותנאיו מאת ראש המועצה.

ההיתר יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן אלא אם כן צוין בו מועד אחר.

בעד היתר תשולם למועצה בשיעור שנקבע  בתוספת הראשונה לחוק העזר.                                              

לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים לסביבה,לעסק שבקשתו לרישיון עסק סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה

שנכנס לתוקפו . 

לקבלת ההיתר בעל העסק יידרש להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים להיתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לכותלי העסק.לבקשה יצורף תרשים אשר יכלול כמות השולחנות,גודל השטח המבוקש להצבתם.

בקשה כאמור תיבדק ע"י מפקח בניה /רישוי עסקים.ככל שמולאו הדרישות,יונפק היתר ותנאים בהתאם .