רשות הרישוי תדון בבקשה ע"פ לוח הזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים  ותחליט אם היא תמשיך בתהליך הרישוי או שיימסר לעסק סירוב בנסיבות שרשות הרישוי תמצא מוצדקות ותואמות את החוק.

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה כל המסמכים הדרושים.

אישור הבקשה בידי כל "נותני אשור" וביצוע דרישותיהם

לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי,תועבר הבקשה לרישיון לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי הצו.

חשוב מאד: יש למלא אחר דרישות "נותני אשור" בשקידה ולדווח על תיקון הליקויים במסגרת הזמן שנקבע בגיליון דרישות/דו"ח בקורת של "נותן האשור" .

אם נדרש זמן נוסף,יש להודיע ל"נותן האשור"  ולקבל את אישורו .