עם קבלת כל האשורים הרלוונטיים לעסק, רשות הרישוי תנפיק רישיון עסק/היתר זמני בהתאם,אשר יכלול תנאים כפי שהתקבלו מ"נותני אישור" / רשות הרישוי בהתאם לתקנות .

היתר זמני יימסר ביד,אישית למבקש ו/או למיופה כח מטעמו,לאחר שחתם על ההיתר והתנאים הנלווים אליו.

במקרה של היתר זמני - החתימה היא על הצהרה כי המבקש קרא והבין את כל התנאים שיש למלא כדי להפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.

במקרה של רישיון עסק - בעל העסק חייב לחתום על גבי טופס רישיון עסק ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.

תשלום אגרת רישיון הוא תנאי לתוקפו של רישיון העסק.