רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות האלה:

התקבלה המלצת "נותני אשור" למתן היתר זמני בלבד.

חלף מועד הטיפול כפי שנקבע בחוק,תודיע רשות הרישוי ל"נותן אישור" כי טרם התקבלה התייחסותו לבקשה לרישיון עסק. בהיעדר התייחסות,יראו אותו כמי שנתן אישור, רשות הרישוי רשאית להנפיק היתר זמני ולהודיע על כך ל"נותן האישור" .                           

החלטה סופית על מתן היתר זמני היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.