באם ההורה מבקש שיבוץ בגן חלופי, ימלא טופס ערעור שיבוץ- גני ילדים.
בקשת הערעור תתאפשר בעת קבלת הודעת שיבוץ, בהעברת טופס מקוון למנהל החינוך.
אנא וודאו קבלת אסמכתא מקוונת במייל לבקשת הערעור.

קריטריונים להגשת ערעור:

  • סיבות אישיות/ רפואיות חריגות- בצירוף מסמכים עדכניים.
  • גיל ילד
  • קירבה גיאוגרפית

ניתן להגיש ערעור אחד בלבד. חוות דעת של הגננת לא תתקבלנה.

הרשות רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים למעט מקרים המפורטים לעיל.

מועד בקשת ההעברה: עד שבוע מיום קבלת הודעת השיבוץ.

הרשות תעשה כל מאמץ לשבץ את התלמיד בהתאם לבקשת ההורה בכפוף לשיקול דעת מקצועי ועל בסיס מקום פנוי בגן המבוקש יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו לגן המבוקש.