על פי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים,נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי פנימיים במועצה ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

הבקשה לרישיון עסק מוגשת למחלקת רישוי עסקים במועצה.לבקשה כאמור,יש לצרף תכנית עסק (מספר עותקים נדרש בהתאם לאופי פעילות העסק) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק.בעל מקצוע מוסמך הוא מהנדס,אדריכל או הנדסאי בנין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

ראש רשות הרישוי הינו ראש המועצה או מי שהוא הסמיך מטעמו.