מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי שלא לתת לו רישיון,היתר זמני או היתר מזורז או מתנאים שנדרש לעמוד בהם על ידי  רשות הרישוי או נותני אישור,רשאי להגיש השגה לרשות הרישוי או לנותני האישור.  

לבעל העסק יש אפשרות להגיש השגה על התנאים והדרישות שנקבעו,כולם או מקצתם (למעט אלה שנקבעו בחוק או בתקנות) לגורם השגה ואם לא התקבלה ההשגה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים).

גורם השגה במועצה ממונה על ידי ראש רשות הרישוי.יש לבדוק בפרסומי המועצה מיהו הגורם שהוסמך.  

בעניין השגה על דרישות ותנאים של גורמי רישוי חיצוניים,יש לפנות למשרדים הממשלתיים.

הגשת ההשגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה כל עוד לא החליטו רשות הרישוי או נותן האישור אחרת,לפי העניין.

בחוק רישוי עסקים ובצו רישוי עסקים (ראו קישורים) מפורסמים מלוא ההליכים הנדרשים וטופס הגשת ההשגה.