• מחלקת  הנדסה - בקשה לרישיון עסק בצירוף תכנית עסק ,תועבר לוועדה מקומית/מחלקת  הנדסה לצורך בדיקת התאמה לייעוד וכן התאמה להיתר בניה,על מנת לוודא כי אין חריגות בניה בנכס.
  • מחלקת תברואה.
  • מחלקת איכות הסביבה.
  • וטרינר המועצה.
  • מחלקת המים והביוב.
  • אחראי תנועה וחניה במחלקת הנדסה( על פי העניין).