הורים לתלמידים שלומדים בבתי הספר במועצה ומעוניינים לשנות שיבוצם לשנה"ל תשפ"ה מסיבות שונות,
ישלחו טופס בקשת העברה. יש לנמק את הבקשה ולצרף  את המסמכים רלוונטיים.

יש לשלוח את הבקשה עד 17.06.24.

לאחר קיום ועדת בקשות העברה, תתקבל הודעת אישור או דחייה, בכתב למייל בין התאריכים 17/06/2024-30/06/2024.

טופב בקשת העברה- בתי ספר