תקנות בריאות העם: "איכותם של מי שתייה התשע"ג 2013" - מחייבת את המועצה בשמירה על איכות מי השתייה. על פי תאום בין המועצה למשרד הבריאות אשקלון, נקבעו בכל ישוב נקודות לבדיקת המים (בדיקה בקטריולוגית) לפי תוכנית דיגום המוכתבת ממשרד הבריאות.
הבדיקה מועברת למעבדה של משרד הבריאות בבאר-שבע, ובמידה וישנה חריגה באיכות המים המותרת, הישוב מטופל על פי הנחיות משרד הבריאות.
על פי תקנות בריאות העם, יש לבצע בדיקות כימיות של  מתכות וטריהלומתנים אחת לשלוש שנים. בשנת 2015 בוצעו בדיקות כימיות במועצה, תוצאות הבדיקה נמצאו תקינות, הבדיקה הבאה תיערך בשנת 2019.