פינוי אשפה כולל את יישובי המועצה, וכן את מוסדות החינוך ומוסדות הציבור לרבות מחנות צה"ל, הנמצאים בתחום המועצה, האשפה נאספת מכל בתי התושבים פעמיים בשבוע לפי תוכנית עבודה שנתית קבועה המפורסמת באתר המועצה.בחגי ישראל המועצה מתגברת את פינוי האשפה ביישובים, התגבור מתבצע לפי תוכנית המפורסמת לכל היישובים, ומתפרסמת באתר המועצה ובעיתון המועצה.

החלפת כלי אצירה - המועצה מחזיקה במחסן מלאי של כלי אצירה לשירות התושבים, פח שבור מוחלף בעלות של 230 ₪ ומסופק על ידי מחלקת האחזקה המסמנת את פרטי התושב, יישוב ומס' בית על הפח, וכן אוספת את כלי האצירה השבור למחסני המועצה.את האשפה יש להשליך ישירות לתוך פח האשפה, גרוטאות גדולות יש להניח במקומות ריכוז שנקבעו על ידי וועד היישוב באישור המועצה. כמו-כן, יש להקפיד שלא לזרוק גחלים בוערות לפחי האשפה.