בקשה לקבלת מידע יש להגיש בקישור.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
בקשות לקבלת מידע יש להפנות לאהבה גוטליב- הממונה על חופש המידע באמצעות טופס בקשת מידע למייל: [email protected] 
לידיעתך, המועד למתן תשובה לבקשה עומד על 30 יום כפי שקבוע בחוק.