יו"ר הועדה: מירון מגידיש
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

יובל אלימלך

גורם מקצועי: גזבר המועצה - אלעד פרץ
ועדת חובה: כן


אנשי המקצוע: מנהלת המח' לשירותים חברתיים, גזברית, יועמ"ש, מנהלת מחלקת ארנונה