חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968, הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה, שנועד להביא למימוש המטרות הבאות:

  1. משטרת ישראל - מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  2. איכות הסביבה - הבטחת איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
  3. משרד התמ"ת - בטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
  4. משרד החקלאות -  מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות המים, בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
  5. משרד הבריאות -  הבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6. באחריות הרשות המקומית -  קיום כל הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ושירותי הכבאות.