התכנית האסטרטגית לפיתוח כלכלי ובר קיימא מציבה את המסגרת הכוללת ואת הכלים לקדם פיתוח כלכלי לתועלת היישובים והתושבים:
פיתוח החקלאות והנוף החקלאי, פיתוח התיירות הכפרית והחקלאית, טיפוח השטחים הפתוחים החיים של תושבי המועצה ולמשוך אוכלוסייה חדשה ואיכותית לשפר את איכות השירות.

המועצה האזורית מחוייבת לקידום התפיסה והתכנית ברמה הערכית והמעשית. הביטוי לכך הנו במעשים ולא בדיבורים. בהליך התכנון קידמה המועצה פעילויות רבות לטיפוח השטחים הפתוחים, לשיפור חזות היישובים, לשדרוג מערך מוסדות ושירותי הציבור ולהרחבת היישובים.

המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם יישוביה ותושביה, עם רשויות שכנות ועם מוסדות ממשלתיים וציבוריים, ורואה את עצמה כ'סוכן שינוי' להעמקת והנחלת תפיסת פיתוח בר קיימא ליישוביה ותושביה ולרשויות השכנות.