לישיבה זיקה עמוקה לתנועת בני עקיבא בישראל ובנוסף לתכנית הלימודים מתקיימות פעולות חינוכיות של התנועה בין כתלי הישיבה ועל ידי תלמידיה בסניפי האזור ביישובים ובעיירות. רוב בוגרי הישיבה ממשיכים לימודיהם בישיבות ההסדר בישיבות גבוהות ובמכינות הקדם צבאיות.
החלק מהאידיאל החינוכי צוות הישיבה רואה צורך לטפח תלמידים המעורבים בתחומי העשייה של החברה הישראלית ולתרום לה תרומה אישית, כל חניך על פי כישוריו ויכולתו. דגש מיוחד ניתן לגיבוש חברת התלמידים ובמסגרת זו תלמידי הישיבה עצמם מפעילים תחומים שונים בישיבה.