בחוברות המצ"ב תמצאו נוהלי הגשת הבקשות וכמו כן את נוהלי תשלום התמיכה.

  • אנא מלאו את הפרטים וצרפו את המסמכים הנדרשים במלואם.
  • את המסמכים יש להגיש עד ט' באדר תש"פ - 05/03/2020, במשרד הגזברות
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כל חומר נוסף או הבהרות נוספות על מנת לשמור על נוהל תקין במתן התמיכות כפי שהיא מחויבת להם על פי חוזר מנכ"ל 4/2006.

ניתן לעיין בחוזר זה באתר משרד הפנים בקישור זה